Regulamin sklepu internetowego Specjał Finanse Sp. z o.o.

 

§1 DEFINICJE:

 1. Sklep internetowy pod adresem www.sklep.specjalfinanse.pl (dalej również zwany e-sklep lub sklep internetowy) jest własnością Specjał Finanse Sp. z o.o. z siedzibą 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80/5, (dalej również zwany Sprzedającym), NIP: 9522133963,  Regon: 360522521,  KRS:0000538166, adres do korespondencji: Specjał Finanse Sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów, telefon kontaktowy:
17 8507507 lub 885998750, adres email: biuro.rzeszow@specjalfinanse.pl, nr konta bankowego: PEKAO SA: 17 1240 1792 1111 0011 0033 8251, prowadzi sprzedaż towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego pod adresem www.sklep.specjalfinanse.pl

4. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§2 INFORMACJE OGÓLNE.

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym składania zamówień na towary oraz realizacji zamówień, zasady zapłaty ceny za produkty, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Dane kontaktowe: Specjał Finanse Sp. z o.o. z siedzibą 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80/5, (dalej również zwany Sprzedającym),  NIP: 9522133963,  Regon: 360522521,  KRS:0000538166, adres do korespondencji Specjał Finanse Sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów, wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł ,  telefon kontaktowy: 17 8507507 lub 885998750, adres email: biuro.rzeszow@specjalfinanse.pl,  nr konta bankowego: PEKAO SA: 17 1240 1792 1111 0011 0033 8251.

3. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta w e-sklepie  zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez klienta  formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych oraz potwierdzenia woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Rejestruj”. Przed zarejestrowaniem konta, Klient  powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient może w każdym czasie usunąć konto ze sklepu internetowego. W celu usunięcia konta należy po zalogowaniu się na swoje konto dokonać usunięcia konta. Poprzez usunięcie konta Klienta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Klientowi  indywidualnego konta w sklepie internetowym.

4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy.

5. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu internetowego, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

 

§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Przed złożeniem zamówienia należy założyć konto (w celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny) lub zalogować się w e-sklepie. Podczas zakładania konta Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych/firmowych: imienia i nazwiska/nazwy i numeru NIP firmy, dokładnego adresu zamieszkania/siedziby firmy, adresu dostawy, danych osoby/pracownika upoważnionego do odbioru towaru, adresu email, numeru telefonu kontaktowego dla kuriera.

2. Po założeniu konta Klienta w e-sklepie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych
w formularzu rejestracyjnym. Dane mogą być zmienione przez Klienta po zalogowaniu przez Klienta na konto Klienta

3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem e-sklepu przez cały tydzień 24h/dobę, realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-16:30.

4. Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”. Po umieszczeniu wszystkich produktów w  koszyku Klient zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie  ikony „zamów i zapłać”.

5. Po otrzymaniu przez Sprzedającego, drogą elektroniczną komunikatu o otrzymaniu zamówienia, e-sklep wysyła do Klienta e-mail z informacją o otrzymaniu zamówienia złożonego przez Klienta. W w/w emailu znajduje się link, który należy kliknąć celem potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Powyższe dane zapisywane są w bazie danych (na serwerze administratora sklepu internetowego). Potwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.

7. Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta pracownik e-sklepu weryfikuje zamówienie w szczególności: sprawdza czy wszystkie wymagane dane zostały podane w formularzu zamówienia, ustala czy zamówiony towar jest dostępny w sprzedaży internetowej. Po dokonaniu weryfikacji zamówienia pracownik e-sklepu informuje Klienta (w formie email) o przyjęciu zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości sztuk, ceny całkowitej oraz kosztów i terminie przewidywanej dostawy lub o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji (w formie email)  jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 5 powyżej.

9. Klient może dokonywać zmian swojego zamówienia do chwili wysyłki zamówienia - telefonicznie pod numerem 17 8507507 lub 885998750 . Jeżeli Klient rezygnuje z zamówienia za które dokonał zapłaty, Sprzedający zwróci należności niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

10. Cena podana przy towarach jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

11. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów oraz od wielkości i wagi zamówienia i Klient jest
o nich informowany przy wyborze sposobu dostawy. Do kwoty zamówienia wlicza się wszystkie towary objęte zamówieniem.

12. Ewentualne zmiany cen towarów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego e-sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

13. Przeprowadzane akcje promocyjne przez Sprzedającego nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA.

1.  Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpocznie się nie później niż w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu:

a) wysłania Klientowi przez Sprzedającego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji w przypadku wyboru opcji płatności  za pobraniem kurierskim  lub opcji płatności przy odbiorze osobistym,

b) uznania rachunku Sprzedającego w przypadku wybrania opcji przelew na konto ( przedpłata ).

2. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówione towary w przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego można odebrać wyłącznie
z centrum dystrybucyjnego Specjał Finanse Sp. z o.o. pod adresem: 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 5,
 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.45.

3. Czas dostarczenia zamówienia zależy od wybranej przez Klienta opcji dostawy i wynosi odpowiednio
w przypadku dostarczenia:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej – do 7 dni roboczych,

b) za pośrednictwem firmy kurierskiej – do 2 dni roboczych,

W przypadku niemożliwości dostarczenia w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.

4. Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z Pocztą Polską i wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu przez Klienta zamówienia.

5. Koszty dostawy towaru w całości pokrywa Klient.

6. Zaleca się, aby Klient ocenił stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą/paragonem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedającego  zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".

7. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości towarów, wagi towarów i widoczny jest w chwili składania zamówienia. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

9. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 14 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.

10. Jeżeli z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w całości, Sprzedający  zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.

11. Jeżeli z powodu niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całego zamówienia – zgoda Klienta oznacza zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji całego zamówienia;

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - zgoda Klienta oznacza obowiązek Sprzedającego realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;

c) podział zamówienia na części i określenie nowego terminu dostawy dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa (w tym przypadku Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku przesyłkach).

Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego część, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta  podany przy składaniu zamówienia.

12.  Jeśli Klient nie podejmie decyzji w przypadku, o którym mowa w pkt. 10 powyżej lub brak jest możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający dostarczy Klientowi towary, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, zaś w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane. Sprzedający  powiadomi o tym niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za zamówienie, Sprzedający zwróci odpowiednią część należności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. W tej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca także koszty zwrotu Produktu  z wyjątkiem dodatkowych lub wyższych kosztów zwrotu wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

13. Postanowienia § 4 ust. 9, 10, 11, 12 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.

§5 PŁATNOŚĆ.

1. Za zamówiony towar Klient może dokonać wyboru następujących sposobów płatności:

a) przy odbiorze ( pobranie kurierskie ) – należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę;

b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego ( przedpłata );

c) gotówką w centrum dystrybucyjnym Specjał Finanse Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 5

przy wyborze opcji odbiór osobisty.

2. Zamówienia opłacane w opcji przelew na rachunek bankowy Sprzedającego zostaną anulowane po 14  dniach w przypadku nieodnotowani płatności na koncie Sprzedającego. Termin ten liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

§6 REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionych przez Kupującego towarów bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego ( dotyczy towarów objętych gwarancją),

b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

3. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach e-sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klient podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 

§ 7 PRAWA KONSUMENTÓW

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu  postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.

2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość  bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

b) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

c) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia
w posiadanie pierwszego z Produktów;

d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając w formie pisemnej Sprzedającemu oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego).

4. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodziła się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu.

11. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu w e-sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro.rzeszow@specjalfinanse.pl lub pisemnie na adres Specjał Finanse Sp. z o.o. ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów  z dopiskiem "Dział Obsługi Klienta – reklamacja”.

12. Sprzedający  w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta
i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

13. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na pozbawiony wad lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

14. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający odsyła towar pozbawiony wad na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem danych osobowych jest Specjał Finanse Sp. z o.o. z siedzibą 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80/5, (dalej również zwana Sprzedającym), NIP: 9522133963, Regon: 360522521,  KRS:0000538166, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres do korespondencji: Specjał Finanse Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 5 , 35-105 Rzeszów ; 

2. Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w e-sklepie. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Klientów.

4. Sprzedający zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19), wyłącznie dla celów określonych w pkt. 3 powyżej.

5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) .

2.Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedającym, a Klientami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.sklep.specjalfinanse.pl

4. Do złożenia zamówienia w e-sklepie oraz do założenia konta konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.specjalfinase.pl  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2021r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.